Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Kiến An Hải Phòng

Có 2812 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Kiến An Hải Phòng. Các công ty tại Quận Kiến An Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Phường Lãm Hà 296 công ty, Phường Quán Trữ 225 công ty, Phường Bắc Sơn 152 công ty, Phường Trần Thành Ngọ 148 công ty, Phường Văn Đẩu 143 công ty, Phường Nam Sơn 120 công ty, Phường Đồng Hoà 101 công ty, Phường Ngọc Sơn 99 công ty, ...