Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Hải An Hải Phòng

Có 6589 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Hải An Hải Phòng. Các công ty tại Quận Hải An Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Phường Đông Hải 1 1132 công ty, Phường Đằng Lâm 831 công ty, Phường Đông Hải 2 572 công ty, Phường Đằng Hải 387 công ty, Phường Cát Bi 285 công ty, Phường Thành Tô 228 công ty, Phường Nam Hải 105 công ty, Phường Tràng Cát 96 công ty, ...